Privacy Statement

V4 08-03-2019 | 14:55:05

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website www.voorwarchild.nl.

War Child is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Wij bepalen het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is War Child de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG 'Verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. War Child heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.  

Doel verwerking van je persoonsgegevens

Via de website www.voorwarchild.nl verwerken wij (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, of crowdfunding 
  War Child legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien je met War Child in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van War Child als sponsor, donateur, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen. 
 • Het informeren over activiteiten 
  War Child houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien je daarvoor toestemming heeft gegeven. War Child zal je altijd voorafgaan toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. War Child kan je in e-mailings ook om (financiële) steun vragen. 

 • Het optimaliseren van de website en e-mail 
  Om de inhoud van de e-mails van War Child te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet War Child om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website  Voorwarchild.nl worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement. 

 • Het verbeteren van dienstverlening 
  War Child gebruikt het emailadres van donateurs, sponsors, actiestarters, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren. 
   
  War Child legt gegevens vast voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van evenementen, reizen of het verstrekken van subsidies aan patiënten. Om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken kunnen gezondheidsgegevens worden opgevraagd. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dien je voorafgaand uitdrukkelijke toestemming te geven. Die toestemming wordt door War Child geregistreerd. 

 • Social media advertentie-mogelijkheden 
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan War Child gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. War Child maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. War Child maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. War Child gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kun jij je afmelden voor advertenties of jouw voorkeuren wijzigen. 

Wijze van verwerking van je persoonsgegevens 

War Child verzamelt (en verwerkt) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer jij je inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan War Child je om persoonsgegevens vragen. Dit doet War Child ook als jij je registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door War Child gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt War Child haar database up-to-date. 

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website www.voorwarchild.nl jonger is dan 16 jaar, zal War Child, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal War Child niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens. 

Beveiliging van je persoonsgegevens 

Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft War Child passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt War Child gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen. 

Bewaartermijn van je persoonsgegevens 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken. 

Betaling 

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt War Child, via haar verwerker Kentaa, Mollie  B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in je betaalgegevens. War Child respectievelijk Kentaa heeft met Mollie B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie B.V. om voor de bescherming van jouw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd. 

Jouw gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders 

Indien je een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die je sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar je de donatie voor gedaan heeft, inzage in jouw contactgegevens en jouw donatie. Je gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Je kunt tegen deze verwerking van jouw gegevens bezwaar maken bij War Child. De bepalingen zijn op deze verwerking van jouw persoonsgegevens onverkort van toepasing. 

Jouw rechten 

War Child en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren jouw rechten onder de AVG. Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval je een inlogaccount heeft voor deze website, kunt u, nadat je bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al jouw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. Je kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien je geen inlogaccount heeft, kun je met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen. 

Indien je dit wenst kun je eveneens jouw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee je die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die War Child per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan jou toestuurt. Je kunt je verzoek om jouw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens melden aan War Child via het e-mailadres: jouwrechten@War Child.nl. Ook als je andere vragen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt, kun je die melden aan het eerder genoemde e-mailadres. 

In het geval je ons vraagt om jouw gegevens uit haar database te wissen, zullen wij daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van jouw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten zeven jaar worden bewaard. Ook als je vraagt om niet meer door War Child te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal War Child jouw naam moeten onthouden om je van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan jouw verzoek tot het wissen van jouw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert War Child je over de reden daarvan. 

E-mail 

Indien jij je voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee jij je af kunt melden. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Wij helpen je graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Op grond van de privacywetgeving hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door War Child. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Taal 

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Het is vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er verschil is tussen de Engelse of Franse taalversie en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacy Statement. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG. 

Vragen? 

Voor vragen over ons Privacy Statement kun je contact opnemen met ons via: jouwrechten@warchild.nl. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacy Statement. Wij raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.